Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Farkas Borbála E.V. (a továbbiakban: „Társaság”) valamennyi, a http://houseofart.hu/ honlapon (a továbbiakban: „Webshop”) elérhető és megvásárolható árucikkére (a továbbiakban: „termék”) érvényesek és alkalmazandók.

 

Általános szerződési feltételnek minősül azon szerződési feltétel, amelyet alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

 

Figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:78.§ (1) bekezdésében foglaltakra, amely szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta, a Társaság az általa a Webshopban forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó szerződés kapcsán alkalmazott általános szerződéses feltételeket a jelen ÁSZF-fel teszi közzé és megismerhetővé, amelynek kifejezett elfogadása a Webshopban vásárolni szándékozó személyek (a továbbiakban: „Vásárló”) részéről a Webshopban történő vásárlás előfeltétele.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az egyéb, kötelezően alkalmazandó normák az irányadók és alkalmazandók. A Társaság semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A Webshop használatával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. Jelen ÁSZF a Társaságnál nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A Vásárló és a Társaság közötti szerződés kizárólag magyar nyelven jön létre.

 

Szerződő fél adatai

 

Név: Farkas Borbála E.V.

Székhely: 2000 Szentendre, Kovács Lajos utca 46.

Képviseli: Farkas Borbála

Levelezési cím:

E-mail cím: wolfborbála@gmail.com

Adószám: 56269529-1-33

Telefon: +36203440998


A Webshop ügyfélszolgálat (kapcsolatfelvételi űrlap) elektronikus elérhetősége:

A Webshopban való vásárlás menete

 

A Vásárló Webshopban elérhető, megrendelni kívánt termék lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval növelt összegéről az adott termék ún. termékadatlapján; a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételekről az ún. kijelentkező (chekout) oldalon tájékozódhat, amely tájékoztatás a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal együttesen képezik a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban mindazon információkat, amelyek a Webshopon történő vásárláshoz szükségesek. A Vásárló azon Webshopban elérhető terméket, amelyet meg kíván vásárolni a „Kosárba” feliratra/ikonra kattintva tudja virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket a kosarába helyezi, megjelenik egy „A kosárba sikeresen belekerült(ek) a következő termék(ek):” információs felirat, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A Vásárló a feliratra kattintva leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése; darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár, termék fotója). A kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést, és/vagy a kiválasztott tételt törölni tudja a kosárból. Ha a Vásárló mindent rendben talált, azaz a kosár tartalmán nem kíván módosítani, akkor a „Tovább a pénztárba” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és regisztráció nélkül vásárol a weboldalon kért adatok megadásával.


A vásárlásnak a Vásárló és a Társaság között nem feltétele a Vásárló általi regisztráció, azonban a vásárlás alkalmával a Vásárló által kötelezően szolgáltatandó adatok megadásának hiányában a Vásárlás nem eszközölhető, azaz szerződés a Vásárló és a Társaság között nem jöhet létre. A kötelezően szolgálatátandó adatok köre a Webshopban a vásárlás érdekében „A mező kitöltése kötelező!” jelzéssel ellátott. A Vásárló által szolgáltatott adatok megfelelőségéért és valódiságáért a Vásárló kizárólagos felelősséggel tartozik, a Társaság felelőssége e körben kizárt. Ha a megadott minden szükséges adatot, a „Tovább a fizetési módokhoz” feliratra kattintva kiválaszthatja a fizetési módot (banki előre utalás, bankkártyás fizetés), illetve a szállítási adatokat kell megadnia. Ezt követően a „Tovább az összegzéshez” feliratra kattintani, ahol megjelenik egy összegző képernyő, ahol megrendelésének adatait a Vásárló a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelem” gombra kattintva a Vásárló véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Társaság részére.


A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Megváltoztathatja az általa megadott adatokat a „Módosítás” feliratra kattintva. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelem" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Társaság a Vásárló ajánlatát elfogadta.

 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

 

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt (az ajánlat Társasághoz történő megérkezését) legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül automatikus e-mailben a Társaság visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy a Társaság megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a Vásárló megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a Társasághoz. Ajánlatának/megrendelésének Társasághoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez (Ptk. 6:64. §) azzal, hogy amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, ajánlatát a szerződés megkötése előtt jogosult visszavonni, amely a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

A Társaság a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, amely a Társaság részéről a szerződés létrehozásával egyetértő jognyilatkozatnak minősül (Ptk. 6:66. §). A szerződés az ajánlat Társaság általi elfogadásáról szóló, a Társaság által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (24 órán belüli) megérkezésével. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha ajánlata Társasághoz történő megérkezésétől számított legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg a Társaságtól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 (huszonnégy) órán belül jeleznie kell a Társaság online webshop ügyfélszolgálata felé (elektronikus levél útján), a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Társaság akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.


A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és összhangban áll a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseivel.

 

A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom

 

A megrendelés adatait a Társaság tárolja. Miután a Vásárló megadta a Társaság részére az email-címét, a Társaság a megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi a Vásárló megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben. A jelen pontban említett „Megrendelés visszaigazolása”, illetve a Társaság által a megrendelést visszaigazoló e-mail nem minősül a Vásárló által küldött megrendelés Társaság általi elfogadásának, mivel e dokumentumok csak a Vásárló megrendelését (ajánlatát), annak tartalmát, illetve a megrendelés Társaság részére történt kézbesítését igazolják.

 

A Webshop működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén, annak lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében a Társaság késedelem nélküli tájékoztatása javasolt.

Elállási jog

 

A jelen pontban foglaltak kizárólag azon szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (Ptk. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak, aki a weboldalon terméket vesz, rendel, ilyen terméket kap.

 

A Társaság rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, illetve a nem természetes személy Vásárlók, nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatálya alá. A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a./ a terméknek,

b./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén a Társaság részére az Elállási Időszak alatt.

 

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén az elállási jog gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon, ideértve az ezen napon történő postai feladást is) elküldi a Társaságnak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe a Társaság a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a postai feladás dátuma, ezáltal az elállási jog határidőben történő gyakorlása is problémamentesen igazolható legyen.

A Társaság a termék kiszállítási költségét (kivéve: amennyiben a termék ingyenesen került kiszállításra) megtéríti a Vásárlónak, amennyiben az elállás valamennyi, az adott megrendeléssel kiszállított terméket érinti. E körben azonban nem kerülnek megtérítésre azon – a termék kiszállításával összefüggésben felmerült – többletköltségek, amelyek a Társaság által esetlegesen felkínált, legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól a Vásárló döntése alapján történő eltérésből adódnak. A termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli, azt a Társaság a Vásárló részére nem téríti meg. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést a Társaság a Vásárlóval szemben érvényesít(het)i.

A Társaság jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Társaság a korábbi időpontot veszi figyelembe. Bankkártyával történt, illetve előre utalásos fizetés (banki utalás) esetén a visszáru összeget a Társaság minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Társaság a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli. A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását.

 

Postai úton történő visszaküldés esetén a Vásárlónak jól látható módon fel kell tüntetnie a visszaküldendő termék csomagolásán: "houseofart.hu webshop".

 

Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldést elősegítik a szállítólevéllel együtt, a Vásárló a kiszállított terméket tartalmazó küldemény mellett (a csomagolásban) találja.

 

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése merül fel az elállási jogra vonatkozóan, az ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen - Email:marketing.houseofart@gmail.com

Árak és szállítás

 

Webshopban a termékek mellett feltüntetett ár Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, magyar forintban értendő, amely az adott termékhez kapcsolódóan a fizetőeszköz nemével (forint), vagy annak rövidítésével (Ft) kerül megjelölésre.

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (Fgytv.) 14§-ában meghatározott követelményeknek megfelelve a Társaság által megvételre kínált termékek eladási ára (illetve amennyiben jogszabály azt kötelezővé teszi, egységára) a Vásárló által ténylegesen fizetendő árat jelenti, amely magában foglalja a törvényben rögzített általános forgalmi adót és egyéb – jogszabály alapján – kötelezően fizetendő terheket.

A termék vételára nem tartalmazza a szállítási költséget, amely a termék árán felül felmerülő és fizetendő költség (kivéve, amennyiben a Társaság által meghirdetett promóció keretében a termék kiszállítása ingyenesen, a Társaság költségviselése mellett történik, vagy a Társaság a Webshopban az adott termék kapcsán kifejezetten ettől eltérően nem rendelkezik, amely körülmény a Webshopban az érintett termékhez kapcsolódóan egyértelműen feltüntetésre kerül).

 

A termék vételára a megrendelés időpontjában feltüntetett ár. Bármely, a Társaság termékkínálatában forgalmazott és elérhető termék vételára vonatkozásában kizárólag a Webshopban feltüntetett vételár a kizárólag irányadó és alkalmazandó függetlenül attól, hogy az adott termék esetleg más online vagy egyéb felületen esetlegesen a Webshopban meghatározottól eltérő vételárral jelenik meg. A Társaság kifejezetten rögzíti, hogy kizárólag a Webshopban megjelenített adatok tekinthetők hivatalosnak, irányadónak és alkalmazandónak, azaz a Webshopban megjelenített termékadatokat, ideértve a vételárat is, kell figyelembe venni, bármely eltérésért a Társaság a felelősségét kizárja.

 

A Vásárló által megvásárolt termék kiszállítás kizárólag Magyarország területén történik. A szállítási határidőkről a mindenkori megrendelési folyamat során a Társaság a checkout oldalon, valamint e-mailben – tájékoztató jelleggel – informálja a Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő bármely okból nem tartható be, a Társaság e felelősségét kizárja.

Szállítási költségek

 

A Társaságnál a 30.000 Ft alatti összegű megrendelés esetén – amennyiben az adott termék nem képez ez alól kivételt – általában – bruttó.1.590,- Ft csomagküldési átalánydíjat köteles fizetni a Vásárló. A szállítás 30.000 Ft feletti megrendelések esetén– amennyiben az adott termék nem képez ez alól kivételt – általában – ingyenes.

 

A vásárlás véglegezése során Vásárlónak a megrendelni kívánt termék kiszállításának költségről a vásárlás/megrendelés összesítésénél pontos tájékoztatást kap.

 

A termék kézbesítése a Vásárló, vagy általa megbízott harmadik személy által a futártól való átvétellel, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával megtörténtnek tekintendő.

 

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, a sérülésről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és megfelelő cseréjét a Társaság díjmentesen biztosítja.

 

8.Szavatosság

 

8.1. Kellékszavatosság

 

A Vásárló hibás teljesítés esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Társaság hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek (Ptk. 6:157§ (1) bek.). A Társaság kellékszavatossága azon termékhibákért áll fenn, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

 

A Vásárló kellékszavatossági igényét közvetlenül a Társasággal szemben érvényesítheti.

 

A Kellékszavatossági igény a Társaság teljesítésétől, a termék kézbesítésétől számított 1 (egy) év alatt évülnek el. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül (fogyasztói szerződés) a kellékszavatossági igény elvélülési ideje a Társaság teljesítésétől számított 2 (kettő) év. Elévülési idő elteltét követően kellékszavatossági igény nem érvényesíthető.

 

A Vásárló – választása szerint, kellékszavatossági igénye alapján – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Társaságnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a Társasággal a jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely közlési módon. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

 

Amennyiben a Vásárló egyben fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve, ha e vélelem megdöntésre kerül.

 

Ha a Vásárló szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek (hibás teljesítési vélelem – Ptk. 6:158. §).

 

8.2. Termékszavatosság

 

A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Vásárló a Ptk. jelen ÁSZF-ben hivatkozott vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül.

 

A termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint kellékszavatossági jogot vagy a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összhangban, a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére, árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár, azaz annak elmulasztása esetén termékszavatossági igény nem érvényesíthető. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló a felelős. A Vásárló a termékszavatossági igényét a termék gyártójával, illetve figyelemmel a Ptk. 6:168. § (2) bekezdésében foglaltakra, a termék forgalmazójával szemben érvényesítheti. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak a termékszavatosság alapján fennálló felelősség alóli mentesüléshez elegendő a fent meghatározott okok közül egy okot bizonyítania.

 

A termékleírásokat a gyártók bocsátották rendelkezésünkre, így ezek pontosságáért, ill. pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.


A Vásárló a Webshopban a Társaság által forgalmazott termékekre vonatkozó szavatossági igényérvényesítése személyesen, a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokkal összhangban, vagy postai megkeresés esetén a Társaság alábbiakban meghatározott postacímén, illetve elektronikus úton (e-mailen), az alábbi elérhetőségeken:

 

Postacím: 2000 Szentendre, Kovács Lajos utca 46.

E-mail cím: wolfborbála@gmail.ocom

Postai úton történő megkeresés esetén a postai küldeményen (borítékon) feltüntetendő: "houseofart.hu webshop".

Tulajdonjog fenntartása

 

A termék teljes vételárának maradéktalan megfizetésig a termék a Társaság tulajdonát képezi. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Társaság irányában mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés, számlázás

 

A termék vételárának megfizetése a Vásárló választása szerint történhet banki utalással, bankkártyával (online fizetés) A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előzetesen teljesítendő pénzügyi teljesítést (előre utalást) kérjen, amelyre vonatkozó információt a weboldalon előzetesen közöl a Vásárlóval.


Előre utalás esetén az esedékes vételár és a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó egyéb költség összegét a következő számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia:

 

Kedvezményezett neve: Farkas Borbála E.V.

HUF bankszámla száma: 10700550-74151284-51100005, CIB Bank

Közlemény: a megrendelő neve és rendelési szám minden esetben feltüntetendő!


A Vásárlónak előre utalás, vagy bankkártyával (online) történő fizetés esetén megrendelése beazonosíthatósága érdekében meg kell adnia a teljes nevét és a rendelési számát a közlemény rovatban.


A Társaság a vásárláskor minden esetben számlát, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki, amelyről szóló adatot a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltakkal összhangban szolgáltatja az adó- és vámhatóság felé. A Vásárló által a vásárlás során történt bármely valótlan adatszolgáltatásból eredő jogkövetkezményekért a Társaság a felelősségét kizárja.

Kapcsolatfelvétel

 

A Vásárló kérdés vagy panasz esetén a Társaság 9. pontban említett elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére.

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Panaszügyintézés

 

A Vásárló a termékkel vagy a Társaság tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói panaszait a 9. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

 

Társaság a panaszt azonnal megvizsgálja és amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet – a Fgytv. 17/A§ (7) bekezdésében foglaltak alapján – 3 (három) évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.


A Társaság a jegyzőkönyv 1 (egy) példányát személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panaszos Vásárlónak, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alábbiakban részletezett, írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A Társaság elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Társaság az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz útján rögzített panaszt a Társaság egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

A Társaság a hozzá írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik
A panasz elutasítása esetén a Társaság az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a Ptk. alapján fogyasztónak minősül, a tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Társaság a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Társaság és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Társasággal folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló a Ptk. értelmében fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, illetve a Vásárló belföldi lakhelye és tartózkodási helye szerinti békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet. A fogyasztónak minősülő Vásárló lakhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Társaság székhelye alapítja meg, amely szerint az illetékes békéltető testület adatai az alábbiak:


A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06-1-792-7881


A Társaság a békéltető testületi eljárásban fennálló együttműködési kötelezettség alapján a békéltető testület által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban nyilatkozik a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a békéltető testület döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, amely nyilatkozatában megjelöli az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolja azokat az okiratokat, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.


A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Társaság a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Társaság székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Társaság együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


A leírtakon felül a Társaság tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.
Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

 

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform (OVR platform) elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

Online vitarendezési platform elektronikus linkje

Online vitarendezési platform elektronikus linkje

Adatvédelem

 

Adatvédelmi előírásainkat a következő link megnyitásával érheti el:

..........................................

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

A Társaság fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek – egyebekben a vonatkozó jogszabályokkal, valamint egyéb kötelezően alkalmazandó normákkal összhangban álló módon történő – bármely időpontban végrehajtott egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

 

A Társaság fenntartja a jogot továbbá, hogy egyoldalú döntésével – egyebekben a vonatkozó jogszabályokkal, valamint egyéb kötelezően alkalmazandó normákkal összhangban álló módon – bármely időpontban, bármilyen módosítást hajtson végre a Webshopon (külső megjelenés, tartalmi elemek, stb.), illetve, hogy a Webshopot más domain név alá helyezze át.

 

Keltezés:2023.06.05.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Webshop címünk: http://houseofart.hu/

 

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

Farkas Borbála e.v. és Palyov Péter e.v.

Székhely: 2000 Szentendre Kovács László utca 46.

Adószám: Palyov Péter: 58784138-133 Farkas Borbála: 56269529-1-33

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő (Impresszum) elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Farkas Borbála és Palyov Péter e.v. az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelők).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Farkas Borbála és Palyov Péter e.v. 2000 Szentendre Kovács László utca 46.  vagy írjon az marketing.houseofart@gmail.hu  e-mail címre.

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
 • Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

Adatkezelés időtartama:

 • Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
 • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

Adatfeldolgozók

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

 • Futárszolgálat esetén:

Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonosok, Farkas Borbála és Palyov Péter e.v. végzik az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek nem vesznek részt a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

Minden szolgáltatót szükséges felsorolni, ahol személyes adatok megjelennek:

 • Tárhely szolgáltató: UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
 • https://unas.hu/adatkezelesi-tajekoztato
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása –Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása –adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók használata –adatkezelési szabályzat és ászf.
 • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Farkas Borbála és Palyov Péter e.v. internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

Cookie-k (sütik) kezelése

Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

Sütik (cookie) kezelése

A(z) HouseofArt weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe a weboldal szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik.

Mi az a Cookie?

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Hogyan keletkezik a Cookie?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

 

Hogyan hasznosul a Cookie?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már párosítja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a bejelentkezett regisztrált felhasználót. Enélkül például nem lehetne bejelentkezni egy weboldalra.

Milyen sütiket és mire használ a weboldal?

A weboldal a sütiket a következő célokból használja

 • weboldalunk fejlesztése,
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • megtudhatjuk, hogyan biztosítsuk még jobban a felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja az oldalunkat,
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
 • böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
 • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.

 

A sütik típusai

Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.

Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

Statisztikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

 

Teljesítményt biztosító sütik

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Teljesítményt biztosító sütik a Google Optimize sütijei is. A Google Optimize sütikkel kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

Doubleclick

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Instagram

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://help.instagram.com/402411646841720

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Fogalmak

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás:az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy:természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett:természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása:az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett:bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók:az Adatkezelő által üzemeltetett, aromabazar.hu  weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél:természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél:természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat:az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Farkas Borbála EV. és Palyov Péter EV. és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai